Evangelists newly added to K.E.M. Fund list


 1. K.V. Jose (Karnataka)
 2. Santhosh A Pawar (Maharashtra)
 3. Stephen John Nanda (Odisha)
 4. Barnabas Nanda (Odisha)
 5. Thomas Varghese (Kasargod)
 6. Thompson George (Assam)
 7. T. M. Biju (Bangalore)
 8. Heskel Jacob (Karnataka)
 9. Vikas C. Dumada (Maharashtra)
 10. Johns Jacob (Jharkhand)
 11. Prakash Naik (Odisha)
 12. Suresh Pukharambam (Manipur)
 13. Sibir Kumar Bagh (Madhya Pradesh)
 14. Sudhanshu Shekhar Patra (Odisha)
 15. T. A. Koshy (Madhya Pradesh)
 16. Nirmal Sharma (Odisha)
 17. C. Balamurugan (Chattisgarh)
 18. Santhosh Jupaka (Bhutan)

+ There are no comments

Add yours